May Festival  Ceòl agus Spòrs (Music and fun) Something Different

May Festival Ceòl agus Spòrs (Music and fun)

Join us for some music and fun for wee ones with a Gaelic focus.  You don’t have to be a Gaelic speaker to attend this event and you can learn some new Gaelic words.  Suitable for children aged 0 –5.  Thigibh còmhla rinn gus am bi ceòl agus fealla-dhà againn am measg an fheadhainn bheaga, le Gàidhlig aig cridhe ar cleasachd.  Chan fheum Gàidhlig a bhith agaibh airson a bhith nar measg agus cò aig a tha fios nach ionnsaich sibh facal Gàidhlig no dhà fhad ’ s a tha sibh ann

Suitable for ages 0 - 5 years

Festival Marquee
 


Post a review