May Festival Fèis Bheag (Wee Fèis) Something Different

May Festival Fèis Bheag (Wee Fèis)

Come along and try out some fun activities you could do at a Fèis Bheag.  You will sing some Gaelic action songs, play games and do some fun craft activities.  You don’t have to be a Gaelic speaker to attend this event and you can learn some new Gaelic words.   Suitable for ages 5 –7.  Thigiubh agus nach fheuch sibh cuid den a’ spòrs a dh’ fhaodar fhaighinn an lùib na Fèise Bige.  Eadar òran-cleas no dhà, geamaichean gu leòr agus cleasan-ciùird, bidh am pailteas ann a shàsaicheas sibh.  Chan fheum Gaidhlig a bhith agad airson a bhith an lùib an spòrs seo.  ‘S ann a dh’ ionnsaicheas tu facal ùr no dhà anns a’ Ghàidhlig.

Suitable for age 5 - 7

Festival Marquee
 


Post a review