May Festival Fèis Mhòr (Big Fèis) Something Different

May Festival Fèis Mhòr (Big Fèis)

Come along and try out some of the fun activities you could do at a Fèis Mhor.  You will learn some step dancing, which is a traditional form of dancing native to Scotland.  You will also learn some traditional Gaelic songs and some drumming so that you can play the drums in time with a song.  You don’t have to be a Gaelic speaker to attend this event and you can learn some new Gaelic words. Suitable for ages 8+.  Nach tig sibh ’s nach fheuch sibh cuid den a’ spòrs a bhios ri fhaighinn aig an Fhèis. Ionnsaichidh sibh dannsa-ceum;sin agaibh dannsa tradaiseanta agus a tha dualach do dh’ Alba.  Ionnsaichidh sibh òrain Ghàidhlig agus cuideachd drumaireachd ’s le sin faodaidh sibh brag a thoirt air druma fhad ’s a tha sibh ri seinn nan òran!

Suitable for age 8+

Festival Marquee
 


Post a review