May Festival STEALL!  Reception Something Different

May Festival STEALL! Reception

Join Aonghas Dubh MacNeacail, Seonag Monk and others to launch Gaelic mag STEALL's second edition.   Be the first to get STEALL 02, featuring 20 Gaelic new and established authors and enjoy music and a glass of wine.  This event is organised in collaboration with STEALL publisher CLÀR.  Thigibh còmhla ri Aonghas Dubh MacNeacail, Seonag Monk agus càch san dara eagran den iris Ghàidhlig STEALL ga chur far comhair.  Bithibh air thoiseach gus STEALL 02 fhaighinn; iris a chromas air fichead ùghdar,ùr agus stèidhichte.  Gheibhear gloinne fìon agus deagh cheòl aig a’ chuirm seo a tha ga chur air bhonn ann an co-obrachadh le CLÀR, foillsichear STEALL.

Blackwell's Bookshop
 


Post a review